CAO SANG AUTO giới thiệu đến quý khách hàng trăm mẫu decal tem trùm, tem rời xe 4 chỗ đẹp

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

Bạn đang tìm kiếm những mẫu tem xe ô tô đẹp và ấn tượng để làm mới chiếc xe của mình? Bạn muốn biết những xu hướng decal dán sườn xe 4 chỗ mới nhất hiện nay? Bạn muốn tìm hiểu cách chọn tem dán xe phù hợp với phong cách và nhu cầu của bạn? Nếu câu trả lời là có, bạn đã đến đúng nơi. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn [TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới nhất năm 2023. Bạn sẽ có thể tham khảo và lựa chọn cho mình một mẫu tem dán xe ưng ý nhất. Hãy cùng bắt đầu nhé!

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

Tem dán xe ô tô là một loại phụ kiện trang trí cho xe hơi bằng cách dán các miếng decal có hình ảnh, màu sắc, hoa văn, logo hay slogan lên bề mặt xe. Tem dán xe ô tô có thể được dán lên nhiều vị trí khác nhau trên xe như sườn xe, cửa xe, capo, nóc, kính chắn gió hay bánh xe. Tem dán xe ô tô có nhiều tác dụng như:

✅Làm đẹp và cá tính hóa chiếc xe của bạn theo sở thích và phong cách riêng.

✅Bảo vệ bề mặt xe khỏi các vết xước, va chạm hay ảnh hưởng của thời tiết.

✅Tạo ấn tượng và thu hút sự chú ý của người khác khi bạn di chuyển trên đường.

✅Quảng bá thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ của bạn nếu bạn là doanh nghiệp hay cá nhân kinh doanh.

Năm 2023 là năm của sự sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực tem dán xe ô tô. Các nhà thiết kế và sản xuất tem dán xe ô tô đã không ngừng nghiên cứu và ra mắt những mẫu tem dán xe ô tô đẹp mắt, độc đáo và phù hợp với xu hướng thời trang hiện đại. Dưới đây là một số xu hướng tem dán xe ô tô mới nhất năm 2023 mà bạn không nên bỏ lỡ:

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

Đây là loại tem dán xe ô tô sử dụng công nghệ in ấn cao cấp để tạo ra hiệu ứng 3D cho các hình ảnh trên tem. Tem dán xe ô tô 3D mang lại cảm giác sống động, chân thực và sinh động cho chiếc xe của bạn. Bạn có thể chọn các hình ảnh 3D theo chủ đề yêu thích như thiên nhiên, động vật, hoạt hình, siêu anh hùng hay phim ảnh.

Tem dán xe ô tô hologram là một loại tem dán xe ô tô được thiết kế với hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Khi chiếc xe của bạn di chuyển, tem sẽ phản chiếu ánh sáng và tạo ra hiệu ứng 3D độc đáo. Tem dán xe ô tô hologram thường được sử dụng để trang trí chiếc xe của bạn và tạo ra sự khác biệt so với các loại tem dán xe ô tô thông thường khác.

Tem dán xe ô tô carbon là một loại tem dán xe ô tô được làm từ chất liệu carbon fiber. Tem dán xe ô tô carbon thường được sử dụng để trang trí chiếc xe của bạn và tạo ra sự khác biệt so với các loại tem dán xe ô tô thông thường khác. Ngoài ra, tem dán xe ô tô carbon còn có khả năng chống trầy xước và bảo vệ bề mặt của chiếc xe khỏi các tác động bên ngoài.

Tem dán xe ô tô chrome là một loại tem dán xe ô tô được thiết kế với hiệu ứng bóng kim loại. Khi chiếc xe của bạn di chuyển, tem sẽ phản chiếu ánh sáng và tạo ra hiệu ứng bóng độc đáo. Tem dán xe ô tô chrome thường được sử dụng để trang trí, giúp chiếc xe trở nên cuốn hút hơn hẳn trước đây.

Tem dán xe ô tô chuyển sắc là một loại tem dán xe ô tô được thiết kế với hiệu ứng chuyển đổi màu sắc. Khi chiếc xe của bạn di chuyển hoặc được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời, tem sẽ thay đổi màu sắc và tạo ra hiệu ứng độc đáo.

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

3.1/ Những mẫu tem dán xe ô tô đẹp

Nếu bạn đang tìm kiếm những mẫu tem dán sườn xe ô tô 4 chỗ đẹp, phong cách và cá tính, thì bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau đây:

✅Tem dán xe ô tô WRC: Đây là loại tem dán xe ô tô mang phong cách thể thao, đua xe, với những họa tiết sọc kẻ, cờ, logo WRC (World Rally Championship). 

✅Tem dán xe ô tô RS-R: Đây là loại tem dán xe ô tô mang phong cách thể thao, hiện đại, với những họa tiết ngọn lửa, rồng, sao rơi hay chữ RS-R. 

✅Tem dán xe ô tô Discovery: Đây là loại tem dán xe ô tô mang phong cách sang trọng, lịch lãm, với những họa tiết chữ Discovery bằng kim loại 3D hay nilon trong suốt. 

✅Tem dán xe ô tô trùm: Đây là loại tem dán xe ô tô thay đổi toàn bộ màu sơn của xe bằng decal trắng hay decal màu. Tem dán xe ô tô trùm có nhiều mẫu và màu sắc khác nhau, phù hợp với nhiều loại xe như sedan, hatchback, SUV hay bán tải.

Decal dán sườn xe 4 chỗ là một trong những cách trang trí xe ô tô phổ biến hiện nay. Bằng cách dán decal, bạn có thể thay đổi diện mạo cho chiếc xe của mình một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và thể hiện phong cách cá nhân. Đâu là những mẫu decal dán sườn xe 4 chỗ mới nhất và đẹp nhất? Dưới đây là một số gợi ý cho bạn:

[TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới

✅Decal dán sườn xe 4 chỗ kiểu thể thao: Nếu bạn yêu thích sự năng động, mạnh mẽ và cá tính, bạn có thể lựa chọn các mẫu decal dán sườn xe 4 chỗ kiểu thể thao. Các mẫu decal này thường có hình ảnh liên quan đến các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, đua xe,... hoặc các họa tiết độc đáo như sọc ngang, sọc chéo, ngọn lửa,... Các mẫu decal này sẽ tạo nên điểm nhấn cho chiếc xe của bạn và thu hút sự chú ý của người xem.

✅Decal dán sườn xe 4 chỗ kiểu cổ điển: Nếu bạn thích sự sang trọng, lịch lãm và tinh tế, bạn có thể lựa chọn các mẫu decal dán sườn xe 4 chỗ kiểu cổ điển. Các mẫu decal này thường có hình ảnh liên quan đến các phong cách cổ điển như hoa văn, họa tiết trang trí, logo của các hãng xe nổi tiếng,... hoặc các tông màu trầm, thanh lịch như đen, xám, nâu,... Các mẫu decal này sẽ tạo nên sự đẳng cấp và tôn vinh giá trị của chiếc xe của bạn.

✅Decal dán sườn xe 4 chỗ kiểu hiện đại: Nếu bạn thích sự mới lạ, phá cách và sáng tạo, bạn có thể lựa chọn các mẫu decal dán sườn xe 4 chỗ kiểu hiện đại. Các mẫu decal này thường có hình ảnh liên quan đến các xu hướng hiện đại như công nghệ, khoa học, vũ trụ,... hoặc các họa tiết đơn giản nhưng bắt mắt như hình học, chấm bi,... hoặc các tông màu tươi sáng, rực rỡ như xanh, đỏ, vàng,... Các mẫu decal này sẽ tạo nên sự khác biệt và phản ánh tính cách của bạn.

Đây là một số mẫu tem dán xe ô tô đẹp và phổ biến hiện nay. Ngoài ra, bạn còn có thể tự thiết kế hoặc yêu cầu cửa hàng thiết kế theo sở thích của bạn. Tuy nhiên, khi chọn tem dán xe ô tô, bạn cần lưu ý về chất lượng decal, quy định pháp luật và cách bảo quản tem để không gây hư hại cho lớp sơn của xe. 

Liên hệ đến ngay trung tâm Cao Sang Auto để được tư vấn thêm về [TOP] 130+ mẫu tem dán xe ô tô đẹp, decal dán sườn xe 4 chỗ mới nhất năm 2023 nhé!

CAO SANG AUTO

Hotline: 0947 490 391

Địa chỉ: 549/70 Lê Văn Thọ, Phường 14, Gò Vấp, TP.HCM

Email: caosangauto@gmail.com

Website: caosangauto.com